Kinh pháp cú – Phẩm song yếu

Kinh pháp cú

I – Phẩm Song Yếu
1.

“Ý dẫn đầu các pháp

Ý làm chủ, ý tạo

Nếu với ý ô nhiễm

Nói lên hay hành động

Khổ não bước theo sau

Như xe, chân vật kéo “.
2.

“Ý dẫn đầu các pháp

Ý làm chủ, ý tạo

Nếu với ý thanh tịnh

Nói lên hay hành động

An lạc bước theo sau

Như bóng, không rời hình “.
3.

“Nó mắng tôi, đánh tôi

Nó thắng tôi, cướp tôi ”

Ai ôm hiềm hận ấy

Hận thù không thể nguôi.
4.

“Nó mắng tôi, đánh tôi

Nó thắng tôi, cướp tôi, ”

Không ôm hiềm hận ấy

Hận thù được tự nguôi.
5.

“Với hận diệt hận thù

Ðời này không có được

Không hận diệt hận thù

Là định luật ngàn thu “.
6.

“Người khác không hiểu biết

Chúng ta đây bị hại

Chỗ ấy, ai biết được

Tranh luận được lắng êm.”
7.

“Ai sống nhìn tịnh tướng

không hộ trì các căn

ăn uống thiếu tiết độ

biếng nhác, chẳng tinh cần.

Ma uy hiếp kẻ ấy,

như cây yếu trước gió “.
8.

“Ai sống quán bất tịnh

Khéo hộ trì các căn

ăn uống có tiết độ,

có lòng tin, tinh cần,

Ma không uy hiếp được,

Như núi đá, trước gió”
9.

“Ai mặc áo cà sa,

tâm chưa rời uế trược,

không tự chế, không thực,

không xứng áo cà sa “.
10.

“Ai rời bỏ uế trược,

giới luật khéo nghiêm trì,

tự chế, sống chơn thực,

thật xứng áo cà sa.”
11.

“Không chân, tưởng chân thật,

Chân thật, thấy không chân

Họ không đạt chân thật

Do tà tư tà hạnh
12

“Chân thật, biết chân thật,

Không chân, biết không chân.

Chúng đạt được chân thật,

do chánh tư, chánh hạnh.”
13

“Như ngôi nhà vụng lợp,

Mưa liền xâm nhập vào.

Cũng vậy tâm không tu,

Tham dục liền xâm nhập.”
14

“Như ngôi nhà khéo lợp,

Mưa không xâm nhập vào.

Cũng vậy tâm khéo tu,

Tham dục không xâm nhập.”
15

“Nay sầu, đời sau sầu,

Kẻ ác, hai đời sầu;

Nó sầu, nó ưu não,

Thấy nghiệp uế mình làm.”
16

“Nay vui, đời sau vui,

Làm phước, hai đời vui.

Người ấý vui, an vui,

Thấy nghiệp tịnh mình làm.”
17

“Nay than, đời sau than,

Kẻ ác, hai đời than,

than rằng: “Ta làm ác ”

Ðọa cõi dữ, than hơn.”
18.

“Nay sướng, đời sau sướng,

Làm phước, hai đời sướng.

Mừng rằng: “Ta làm thiện “,

Sanh cõi lành, sướng hơn.”
19

“Nếu người nói nhiều kinh,

Không hành trì, phóng dật;

Như kẻ chăn bò người,

Không phần Sa môn hạnh.”
20-

“Dầu nói ít kinh điển,

Nhưng hành pháp, tùy pháp,

Từ bỏ tham, sân, si,

Tỉnh giác, tâm giải thoát,

Không chấp thủ hai đời,

Dự phần Sa môn hạnh.”

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay