Lời Phật dạy – Tại sao cần điều phục tâm, cách điều phục tâm trí?

an lạc

1.

“Tâm hoảng hốt giao động

Khó hộ trì, khó nhiếp

Người trí làm tâm thẳng

Như thợ tên, làm tên.”
2.

“Như cá quăng trên bờ

Vất ra ngoài thủy giới

Tâm này vũng vẫy mạnh

Hãy đoạn thế lực Ma.”
3.

“Khó nắm giữ, khinh động

Theo các dục quay cuồng

Lành thay, điều phục tâm

Tâm điều, an lạc đến.”
4.

“Tâm khó thấy, tế nhị

Theo các dục quay cuồng

Người trí phòng hộ tâm

Tâm hộ, an lạc đến.”
5.

“Chạy xa, sống một mình

Không thân, ẩn hang sâu

Ai điều phục được tâm

Thoát khỏi Ma trói buộc”
6.

“Ai tâm không an trú

Không biết chân diệu pháp

Tịnh tín bị rúng động

Trí tuệ không viên thành.”
7.

“Tâm không đầy tràn dục

Tâm không (hận) công phá

Ðoạn tuyệt mọi thiện ác

Kẻ tỉnh không sợ hãi,”
8.

“Biết thân như đồ gốm

Trú tâm như thành trì

Chống ma với gươm trí

Giữ chiến thắng không tham”
9.

“Không bao lâu thân này

Sẽ nằm dài trên đất

Bị vất bỏ, vô thức

Như khúc cây vô dụng.”
10.

“Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Không bằng tâm hướng tà

Gây ác cho tự thân.”
11.

“Ðiều mẹ cha bà con

Không có thể làm được

Tâm hướng chánh làm được

Làm được tốt đẹp hơn.”

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay