Bồ Tát Quan Âm chỉ dạy cho chúng sinh về cách niệm Phật

Niệm Phật đúng cách có hai tác dụng: thu hút vọng tưởng tạp niệm và tẩy rửa tâm linh sạch sẽ.
 “Mặc niệm hay niệm thầm trong tâm là tu trong tâm. Còn mở miệng niệm Phật là lìa tâm mà tu.
Nhắm mắt thấy tâm, mở mắt thấy cảnh.” –  Được vậy, bạn đã thành công niệm Phật “Nhất tâm bất loạn “.
Ngài đại Pháp sư Khoan Tịnh hỏi Bồ Tát Quan Âm:

– Người ở trái đất vãng sanh về thế giới Cực Lạc này rất đông, tại sao thân quyến của họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo:
– Người địa cầu phần nhiều còn vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy, nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật không dấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc được.

Pháp sư Khoan Tịnh thừa cơ hỏi hỏi Bồ Tát:
– Cầu Ngài chỉ dạy, thưa Bồ Tát : “Cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất?” Mới có thể tu nhanh nhất?
Ngài bảo:
– Cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật, niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền.

Bồ Tát Quan Âm chỉ dạy cho chúng sinh về cách niệm Phật

Pháp sư Khoan Tịnh hỏi:

– Thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào?

Ngài gật đầu chỉ dạy như sau:
– Số người có thể chia thành hai nhóm như cách tu của chúng sanh Thượng Phẩm Tây Phương Cực Lạc đây, nhóm trước niệm hai câu A Di Ðà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước mặc niệm lắng nghe, tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau. Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ.

Viếng Thượng phẩm Liên hoa – Hoa nở gặp Phật

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay