Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?

Đức Phật có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ?

Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sanh chịu sầu khổ vậy?
Phật rằng: “Ta tuy có sức thần thông, nhưng bốn điều vẫn không thể thực hiện được:

Điều 1: Nhân quả không đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.
Điều 2: Trí tuệ không thể cho, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu dưỡng.
Điều 3: Diệu pháp không thể diễn tả, chân tướng vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu, chỉ có thể dựa vào thực chứng thôi.
Điều 4: Không có duyên thì không thể độ, người đã không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói chúng ta ( chân thành ) chia sẻ”

Mưa trời tuy lớn, cỏ không rẽ khó mà thấm nước
Phật môn tuy rộng, khó độ người không duyên.

phapgiang

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay