Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)

1.

Một người cất kho báu

Ở tận dưới giếng sâu

Nghĩ: “Nếu cần giúp đỡ

Nó ích lợi cho ta”.

2.

Nếu bị vua kết án

Hoặc trả các nợ nần

Hoặc bị cướp giam cầm

Và đòi tiền chuộc mạng

Khi mất mùa, tai nạn

Với mục đích như vầy

Ở trên cõi đời này

Sẽ đến giành kho báu.
3.

Dẫu nó không bao giờ

Ðược cất kỹ như vậy

Ở tận dưới giếng sâu

Vẫn không đủ hoàn toàn

Giúp ích người mọi lúc.
4.

Kho báu bị dời chỗ
Hoặc người quên dấu vết

Hoặc rắn thần lấy đi

Hoặc thần linh tẩu tán
5.

Hoặc đám người thừa kế

Kẻ ấy không chấp nhận

Di chuyển kho báu đi

Khi kẻ ấy không thấy

Và khi phước đức tận

Tất cả đều tiêu tan.
6.

Những khi người nam, nữ

Có bố thí, trì giới

Hoặc thiền định, trí tuệ

Kho báu khéo để dành.
7.

Trong chùa, tháp, Tăng đoàn

Một cá nhân, lữ khách

Hoặc người mẹ, người cha

Hoặc là người anh nữa.
8.

Kho này khéo để dành

Ði theo người, không mất

Giữa mọi vật phải rời

Người cùng đi với nó.
9.

Không ai khác chia phần

Không cướp nào lấy được

Vậy những kẻ tinh cần

Hãy làm việc phước đức

Kho báu ấy theo người

Sẽ không bao giờ mất.
10.

Ðây là một kho báu

Có thể làm thỏa mãn

Mọi ước vọng thiên, nhân

Dù họ mong muốn gì

Ðều đạt được tất cả

Nhờ công đức phước nghiệp.
11.

Vẻ đẹp của màu da

Vẻ đẹp của âm thanh

Vẻ đẹp của dáng hình

Vẻ đẹp của toàn thân

Ðịa vị thật cao sang

Cùng với đoàn hầu cận

Tất cả đều đạt được

Nhờ phước nghiệp công đức.
12.

Ngôi đế vương một cõi
Cực lạc Chuyển luân vương

Và ngự trên Thiên đường

Tất cả đều đạt được

Nhờ phước nghiệp công đức.
13.

Vẻ tối thắng của người

Mọi hoan lạc cõi trời

Hay tịch diệt tối thắng

Tất cả đều đạt được

Nhờ phước nghiệp công đức.
14.

Ðạt tối thắng bằng hữu

Chuyên tu tập chánh chân

Ðạt minh trí giải thoát

Tất cả đều đạt được

Nhờ phước nghiệp công đức.
15.

Tứ vô ngại giải đạo

Tám cấp độ giải thoát

Viên mãn trí Thanh văn

Cả hai cách giác ngộ:

Ðộc giác, Chánh Ðẳng giác

Tất cả đều đạt được

Nhờ phước nghiệp công đức.
16.

Phước báo thật lớn lao

Do công đức thù thắng

Vì thế kẻ tinh cần

Và những người có trí

Ðã tạo nện kho tàng

Công đức nhờ phước nghiệp.

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Gọi ngay