Lời Phật dạy: Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)

lời phật dạy
1.

Vị thiện xảo mục đích

Cần phải làm như sau:

Sau khi hiểu thông suốt

Con đường an tịnh ấy

Có khả năng trực tánh

Thật sự, khéo chân trực

Dễ nói và nhu hòa

Không có gì cao mạn.
2.

Sống cảm thấy vừa đủ

Nuôi sống thật dễ dàng

Ít có sự rộn ràng

Sống đạm bạc, giản dị

Các căn được tịnh lạc

Khôn ngoan và thận trọng

Không xông xáo gia đình

Không tham ái, tham vọng.

3.

Các hành sở của mình

Không nhỏ nhen, vụn vặt

Khiến người khác có trí

Có thể sanh chỉ trích

Mong mọi loài chúng sanh

Ðược an lạc, an ổn

Mong chúng chứng đạt được

Hạnh phúc và an lạc.
4.

Mong tất cả những ai

Hữu tình có mạng sống

Kẻ yếu hay kẻ mạnh

Không bỏ sót một ai

Kẻ dài hay kẻ lớn

Trung thấp, loài lớn, nhỏ.
5.

Loài được thấy, không thấy

Loài sống xa, không xa

Các loài hiện đang sống

Các loài sẽ được sanh

Mong mọi loài chúng sanh

Sống hạnh phúc an lạc.
6.

Mong rằng không có ai

Lường gạt, lừa dối ai

Không có ai khinh mạn

Tại bất cứ chỗ nào

Không vì giận hờn nhau

Không vì tưởng chống đối

Lại có người mong muốn

Làm đau khổ cho nhau.
7.

Như tấm lòng người mẹ

Ðối với con của mình

Trọn đời lo che chở

Con độc nhất mình sanh

Cũng vậy, đối tất cả

Các hữu tình chúng sanh

Hãy tu tập tâm ý

Không hạn lượng, rộng lớn.
8.

Hãy tu tập từ tâm

Trong tất cả thế giới

Hãy tu tập tâm ý

Không hạn lượng, rộng lớn

Phía trên và phía dưới

Cũng vậy cả bề ngang

Không hạn chế, trói buộc

Không hận, không thù địch.
9.

Khi đứng hay khi ngồi,

Khi ngồi hay khi nằm

Lâu cho đến khi nào

Khi đang còn tỉnh thức

Hãy an trú niệm này

Nếp sống này như vậy

Ðược đời đề cập đến

Là nếp sống tối thượng.
10.

Ai từ bỏ tà kiến

Giữ giới, đủ chánh kiến

Nhiếp phục được tham ái

Ðối với các dục vọng

Không còn phải tái sanh

Ði đến thai tạng nữa.

Tiểu Bộ Kinh – Tập I

Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay