Phật dạy con người mười điều tâm niệm

Mười điều tâm niệm Phật dạy dành cho cuộc sống tốt đẹp hơn:

Mười điều tâm niệm Phật dạy

  1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
  2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
  3. Cứu xét tâm tính thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sự học không thấu đáo.
  4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành sinh lòng khinh thường, kiêu ngạo.
  6.  Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
  7. Với mọi người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.
  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa tiêu.
Contact Me on Zalo
Gọi ngay