Từ Trong Ấy Ra – Câu chuyện của Thiền Sư Hy Thiên ở núi Nam Nhạc, Thạch Ðầu

Từ Trong Ấy Ra – Câu chuyện của Thiền Sư Hy Thiên ở núi Nam Nhạc, Thạch Ðầu.

Sư con nhà họ Trần, quê ở Cao Yếu, Ðoan Châu. Ban đầu đến Tào Khê đặng độ. Khi Sư chưa thọ giới Cụ túc lại gặp lúc Lục Tổ thị tịch. Vâng lời di chúc, Sư đến yết kiến Ngài Thanh Nguyên và xin y chỉ. Một hôm, Thanh Nguyên hỏi Sư:

— Có người nói Lãnh Nam (nơi Lục Tổ ở) có tin tức (đại đạo) phải chăng?

Sư thưa:

— Có người chẳng nói Lãnh Nam có tin tức.

— Nếu thế ấy Ðại tạng, Tiểu tạng từ đâu mà ra?

— Từ Trong Ấy Ra.

Ngài Thanh Nguyên gật đầu chấp nhận.

Bình

Đại tạng: Kinh Đại thừa.

Tiểu tạng: Kinh tiểu thừa.

Cái gì là trong ấy?

— Ba đời chư Phật thường hộ niệm!

Từ Trong Ấy Ra

Chút lời của kẻ hậu bối:

Từ Trong Ấy Ra. Đạo từ đâu mà ra? Đại thừa, tiểu thừa từ đâu mà ra? Chẳng phải từ một chỗ mà ra. Chân lý chỉ có một, muôn phạp vạn đạo cũng chỉ là hình tướng!

Nguồn: thuongchieu.net

Trả lời

Gọi ngay
Contact Me on Zalo