Nghi thức tụng kinh – niệm phật sao cho đúng và chuẩn nhất

Nghi thức:
Nghi thức tụng kinh - niệm phật
Đánh một tiếng chuông, rồi quỳ đọc:
NIỆM HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương,
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương,
Quang minh vân đài biến pháp giới,
Cúng dường Thập-phương Tam-Bảo tiền.
Nam-mô Hương-Cúng-Dường Bồ-Tát Ma-ha-tát (3 lần)
(đứng dậy đánh một tiếng chuông). O
NGUYỆN CHUÔNG
Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới,
Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trần thanh tịnh chứng Viên-thông,
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh-Giác. O
Văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, Bồ-Đề sanh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật, độ chúng sanh.
Án dà ra đế da, ta bà ha. OOO
(Đọc mỗi lần đánh 1 tiếng chuông. Tất cả 3 lần, 3 tiếng chuông).
Tịnh pháp giới chơn ngôn:
Án lãm. (21 lần)
Tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
Tịnh thân nghiệp chơn ngôn:
Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha. (3 lần)
Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)
Phổ cúng dường chơn ngôn:
Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
TÁN PHẬT
Pháp vương Vô-Thượng Tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi Từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.
QUÁN TƯỞNG
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo-tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
ĐẢNH LỄ
1. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư-không, biến pháp-giới, vi trần sát độ trung, quá khứ, hiện tại, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trụ Tam-Bảo. O (1 lạy)
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (1 lạy)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Giáo-chủ Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Ðà Phật. O (1 lạy)
Hai câu sau có thể niệm nhiều hơn như dưới đây:
2. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-pháp Chư-Thiên Bồ-tát, Đạo-tràng Hội-Thượng Phật Bồ-Tát Ma-ha-tát. O (1 lạy)
3. Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Giáo-chủ Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Ðà Phật, Đông-phương Giáo-chủ Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Phật, Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Lực Ðại-Thế-Chí Bồ-Tát, Ðại-Nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Ðại-Hải Chúng Bồ-Tát Ma-ha-tát. O (1 lạy)
(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược – Thiền sư Thích Từ Quang)

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay