Di huấn sau cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập diệt

Những di huấn sau cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập diệt. Những lời nhắc nhở đầy trí tuệ và từ bi dành cho các vị đệ tử của ngài, cho mọi người và cho cả ngàn đời sau nữa.

di huấn sau cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập diệt

Mười một di huấn sau cùng của đức Phật:

 1. Giới là phao nổi vượt qua biển khổ, là châu Anh-lạc để trang nghiêm Pháp thân.
  (Luật Sa-di)
 2. 2. Ta là người hướng Đạo vạch sẵn con đường chơn-lý giải thoát. Các con nên tự thắp đuốc lên mà đi mới đạt mục đích.
  (Phật ngôn)
 3. Các người hãy làm theo lời Ta dạy để học Đạo và hành Đạo. Đó là các người nhớ ơn Ta! Tin Ta mà không hiểu Ta, ấy là phỉ báng Ta vậy!
  (Phật ngôn)
 4. Thâu nhiếp được tâm thì tâm định.
  Tâm định thì rõ thấu các pháp.
  (Kinh Di Giáo)
 5. Thiền định là phép tu trọng yếu của bậc Bồ Tát, vì Bồ Tát nương theo đại nguyện, tu tập vạn hạnh, cần có thắng lực của Thiền-định để thành tựu chơn công đức.
  (Lục Ba-La-Mật luận)
 6. Thà giữ tròn Chánh-đạo, dẫu nghèo nàn cũng vui;Chớ không chịu vô đạo, giàu sang mà khổ não.
  (Giác Mê luận)
 7. Phật ví như hư không, chẳng cần chi của ai cúng dường, nhưng có cảm tất có ứng, Phật tử nhứt tâm chí thành hành lễ cúng dường thì Phật từ-bi chứng minh. Sự cúng dường là tướng để tỏ Tâm, bởi nên khi cúng dường Phật, phải lấy Tâm làm căn bổn.
  (Tâm Pháp khái luận)
 8. Biếng nhác làm hệ lụy các hạnh,Tu hành phải dũng mãnh tinh tấn.
  (Bồ Tát Bổn-hạnh)
 9. Chuyên trì kinh chú Phật, thực hành chơn hạnh Phật, chắc chắn làm được Phật.
  (Hộ Pháp luận)
 10. Bồ-tát vui tin Phật, vui nghe Pháp, vui cúng dường Tăng, vui ly ngũ dục, vui quán thân tứ đại như độc xà, vui giữ đạo lý, vui nhiêu ích chúng sanh, vui nhẫn nhục, vui thiền định, vui tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui tâm thanh tịnh.
  (Kinh Duy-Ma)
 11. Muốn biết nhân đời trước, nên nghiệm xét quả đời nay.Muốn biết quả đời sau, nên nghiệm xét nhân hiện tại.
  (Kinh Nhân-Quả)

Nguồn:daotrangtuphat.com

Trả lời

Contact Me on Zalo
Call Now ButtonGọi ngay